top of page

Documents de treball 4a Assemblea

I. PONÈNCIA POLÍTICA: L'hora de l'emancipació, nacional i social

 

El Moviment Avancem neix el 2012 amb la voluntat de treballar per reconstruir un espai socialista, ara en bona part orfe, que contribueixi de manera proactiva a la recomposició del centre-esquerra a Catalunya, reclamant com a principal argument un canvi de cultura política. Més lliurepensadora, més transparent, més coherent, més des de baix i, perquè no, més radical. Fidels a aquests principis, des del socialisme catalanista, estem decidits a intentar ser actors importants en la construcció d’una nova hegemonia política progressista per a la Catalunya dels propers anys. Amb el frontispici d’una unitat civil que ara ha de ser abordada des de capteniments radicalment diferents al d’una transició esgotada socialment i sobretot des d’un dels principis fonamentals de la democràcia representativa: l’exercici de la llibertat de regir-nos, l’exercici de la sobirania, que resideix en el poble i que ha de ser llei sense poders que la frenin o moderin. Cal superar la visió reduccionista i interessada de la Catalunya dual, posar-la en hora. Aquest és el gran repte del sobiranisme: conjugar a l’hora emancipació nacional, social i econòmica. I tenint present que un nou país requerirà nous lideratges, sense motxilles.

 

Caldrà posar-la en hora de manera proactiva, des d’una nova governança catalana com la que Pasqual Maragall impulsà, per exemple, amb l’aliança de la Generalitat i els ajuntaments en un intent d’acostar l’administració al ciutadà. O, en la mateixa línia, recuperant allò que el nonat nou Estatut preveia: un Consell d’Alcaldes. O tenint en compte, sense complexos, que per fer un nou país, necessitarem estendre l’ús social del català aprofitant l’oportunitat que les persones que han arribat i necessiten arrelar-se al nostre país, en l’escola, en el treball, etc., necessiten suport, conèixer la nostra llengua com a llengua comuna de l’espai públic. No podem baixar la guàrdia. El català és de fet, llengua comuna, esdevé punt de trobada, en bona part gràcies al paper integrador de l’escola i a la necessitat que genera la circumstància que en moltes escoles de barris metropolitans són moltes les llengües que s’hi parla al pati (des del xinès, a l’àrab i a l’urdú). I també el paper integrador que pot tenir un mercat de treball recuperat. Necessitem un paper actiu dels agents socials en l’ús social del català als centres productius. Des d’una mentalitat oberta, i que respecti el pluralisme lingüístic i el valor i oportunitat del castellà com una llengua també de Catalunya. Sense derives excloents, com hem fet fins ara en un exercici admirat internacionalment però que ara, amb l’horitzó d’un nou país, necessitaran d’un nou impuls. En definitiva, polítiques proactives per a la Catalunya que ve.

 

Perquè cal reaccionar des de l’esquerra. Amb idees, projectes i acció política transformadora, que és el que reclama la ciutadania als nous actors que lideren la política. I cal compartir qüestions de país amb la resta de forces, és així com es planteja la política, pactant el consens i també el dissens, partint de conflicte per cercar posteriorment l’acord amb tots els matisos que calguin. Avancem ens comprometem a elaborar en els propers mesos les Bases d’un Programa polític amb la participació de persones rellevants de l’espai social i polític progressista.

 

Si som un país d’arribada, de prosperitat i meritocràtica amb els recursos suficients perquè aquell qui s’esforci tingui els mitjans per crear, innovar, produir riquesa o coneixement, construirem ciutadania catalana. Però també ciutadania europea. Talent, tolerància i tecnologia esdevenen vitals perquè les ciutats i regions urbanes, com a creadores naturals de riquesa, puguin desenvolupar-se. Posant en valor el paper d’una capital com Barcelona però tenint en compte que una àrea metropolitana governada de manera estratègica, intel·ligent, superant inèrcies de resistència, des d’unes institucions metropolitanes integrades és cabdal.

 

I en aquest context, la diàspora socialista comença a retrobar-se, des de les seves diferències i sensibilitats. Són moltes coses les que ens uneix: socialistes i catalanistes per les mateixes raons. Ens fa falta però prèviament quelcom més que l’instrument partit. Seguirem treballant per articular un projecte polític comú. Posant la confluència de les idees i programes per sobre de les confluències dels personalismes.

 

Des d’Avancem pensem l’horitzó de les eleccions municipals com a moment culminant per tancar aquesta separació, en molts casos traumàtica. De fet, ja estem treballant amb totes les forces polítiques progressistes per formular aliances locals de progrés, que per elevació, permetin donar resposta a l’exigència ciutadana de més polítiques de progrés, tal com indica l’esquerranització en les enquestes. El gran repte és oferir una resposta política a aquesta demanda, creïble, concreta, possible.

 

Com ho són els diaris, també determinades expressions culturals, les organitzacions i els moviments polítics responen a una determinada època, a una lògica, a una empenta generacional, que els fa autèntics, honestos, fins i tot irreverents en la demanda del canvi, del relleu. Avancem vol construir una xarxa polièdrica i municipalista. No pretenem tenir un sol centre, ni territorial ni operatiu. Entenem la política com la capacitat de donar respostes diferents, encara que ens formulem preguntes semblants. El que ens uneix és la manera d’entendre la vida i el col·lectiu, i amb aquest bagatge sumem moltes energies. El que hem de mantenir és el caràcter ideològic de la nostra proposta política, en el sentit d’idealista, d’utòpic, d’estar fonamentat en uns valors.

 

No ens ve de nou. El nostre camí emancipador ens ve marcat pels primers lluitadors de la causa obrera, els primers socialistes, defensors de la igualtat, de la llibertat i de Catalunya, en anys molts més difícils que ara. Són ells els que ens obliguen a un esforç de coherència i també de mèrit. Volem ser una organització que sigui societat. I així anirem sumant més gent a l’aventura que proposem. 

 

 

II. PONÈNCIA ORGANITZATIVA: 

 

Després de dos anys de treball auto-organitzat, el Grup Impulsor d’Avancem i la seva Comissió permanent proposen a l’Assemblea general impulsar la següent estructura de participació i decisió.

 

Amb l’objectiu de definir una estructura de treball clara i enfortir el creixement territorial, Avancem es composa pels següents òrgans (presentats de baix a dalt):

 

Assemblea d’Avancem, l’òrgan sobirà d’Avancem.

 

 • Quina és la funció? L’Assemblea defineix la direcció política d’Avancem i escull els/les representants/es a la Permanent.

 • Qui la composa? La composen tots/es els i les  membres d’Avancem que prèviament hagin facilitat: Nom i cognoms, adreça, codi postal i municipi, correu electrònic, telèfon i NIF.

 • Periodicitat? Es convoca com a mínim 1 cop l’any.

.

Consell Obert, l’òrgan deliberatiu i consultiu d’Avancem.

 • Quina és la funció? El Consell Obert té la funció de debatre sobre les posicions estratègiques i organitzatives d’Avancem.

 • Qui el composa?  Al voltant de 100 persones:

 • 10 persones adherides de territoris articulats i constituïts

 • 10 persones adherides de territoris en formació

 • 10 persones adherides proposades per la Comissió permanent

 • 8 persones adherides membres de la Comissió permanent sense responsabilitats en el territori

 • Per tal d’escollir els membres del Consell Obert se celebraran assemblees preparatòries territorials

 • En el cas d’articular-se un nou territori, se sumen 10 persones més, que són presentades en el següent Consell Obert

 • Periodicitat? Es convoca com a mínim 2 cops l’any.

 

Comissió Permanent, l’òrgan executiu i de coordinació d’Avancem.

 • Quina és la funció? La Permanent és l’òrgan responsable de la gestió, la coordinació i la dinàmica diària de l'organització

 • Qui la composa? Els membres d’Avancem escollits per l’Assemblea del moviment. Les tasques a realitzar seran enfocades en l’àmbit transversal o en l’àmbit  territorials:

 

Responsabilitats transversals:

 • Coordinació general

 • Coordinació d’Estratègia política i comunicació

 • Coordinació de Campanya i Impuls territorial

 • Coordinació de Relacions i Coordinació interna

 • Coordinació de Gestió del Coneixement i Programa

 • Coordinació d’Acollida de nous adherits

 • Coordinació del Consell Obert

 • Coordinació del Consell d’Electes

 

Responsabilitats territorials:

 • Coordinació del Barcelonès Nord

 • Coordinació del Barcelonès-Baix Llobregat

 • Coordinació del Camp de Tarragona                                               

 • Coordinació del Catalunya central                                                   

 • Coordinació del Comarques Gironines                                                        

 • Coordinació de Lleida                                                                        

 • Coordinació del Penedès-Garraf                                                       

 • Coordinació del Terres de l'Ebre                                                      

 • Coordinació del Vallès                                                                        

 

 • Periodicitat? Es convoca com a mínim 1 cop al mes. En cas que sigui necessari, les persones que tinguin responsabilitats territorials, podran reunir-se de forma més habitual.

 

L’Assemblea general encomana a la Comissió permanent el desplegament jurídic necessari per impulsar l’activitat política. Es reportarà a la primera reunió del Consell Obert un informe sobre els passos seguits.

 

 

III. PONÈMCIA: BASES ÈTIQUES PER A ORGANITZAR AVANCEM: 

 

L’Assemblea general d’Avancem emplaça a la Comissió permanent a elaborar un Codi Ètic en els propers mesos a presentar, debatre i consensuar en el marc dels dos propers consells oberts. Els valors sobre els quals se sustentarà són els següents:

 

 • Compromís

 • Democràcia

 • Lliurepensament

 • Relleu

 • Renovació

 • Rendició de comptes

 • Transparència

 

 

Adhereix-te a Avancem!

Posa't en contacte amb nosaltres i construeix Avancem amb nosaltres.

 

 

 • facebook
 • Twitter Clean
bottom of page